14. setkání hornických měst a obcí ČR

Řád pro lénhavíře na Královských volověných dolech u Stříbra 26.5.1513

Létha 1513 na den Božího těla od urozeného pána Jakuba z Ffuglhauzu, toho času na Horách Cuthnách hoffmistra, dána jest propůjčka na horách krále jeho milosti volověných u Stříbra havířům taková :

 (článek 1 )

Napřed pokud se kto z havířův s pergmistrem smluví, potud má jeden každý na té propůjčce dělati na košt krále jeho milosti.

 (článek 2 )

Tímto je fidrovati pergmistr má“ Všemi fudrnostmi, co v dole přísluší i také na dni, totiž kovaři, šmidkoštem, práčem.

(článek 3 )

Etiam toto jest vymíněno, aby havíři, jakéhožkoli nádobí potřebovati budou, má jim pergmistr prodávati permlici za 3g, čtvrt želez za 12g, zumpheizzn za 1g, nosatec za 3g, fimol za 3g, šarklín za 4g, šarploci za 3g, klín veliký za 6g, ploci k témuž klínu za 6g, za feyzl veliký víc, za menší míň.

(článek 4 )

Milý Bůh cožbykoli naděliti rudami ráčil, ty aby byly prány na čisto tak, pokudž jsú prve prány bývaly.

(článek 5 )

Rudy i šlichy má pergmistr od havířův králi jeho milosti k ruce kupovati, centnéř rudy po 18g, šlichu centnéř po 17g.

(článek 6 )

Urbury mají dávati králi jeho milosti desátý centnéř ridy i šlichu.

(článek 7 )

Pokud kto kterú propůjčku přijme, mají býti toho štuffy vyťaty, aby každý věděl, pokud jest přijal.

(článek 8 )

Item kdyby kto s propůjčky jedné na druhú duršlak udělal, hned jak vorcik pronikne aby díla nechal, dokudž to pergmistr a jinými ouředníky shledáno nebude.

(článek 9 )

A jestli že by kto příjma propůjčku dělati nechtěl a nedbal, buďto rudu kradl nebo jinému neslušného nětco udělal a zvláště že by skrze to králi jeho milosti škoda přišla, takovému tu propůjčku pergmistr má moc zdvihnúti.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode