14. setkání hornických měst a obcí ČR

Řád olověných dolů u Stříbra 4.6.1513

(článek 1 )

Propůjčky v královských dolích na takový způsob mají dávány býti podle práv hor olověných, jako se na linšaftích propůjčky dávají do času jmenovitého, pokud se kto s pergmistrem smluví buď do půl létha aneb do roka, a aby žádnému více nebo déle jedné propůjčky nepropůjčoval než do roka.

(článek 2 )

A komu a na který čas propůjčka vyšla a on že by zase na témž místě propůjčku vzíti a dělati chtěl, tehdá jinému mimo něho nemá býti než jemu a jeho tovařiši. Kéž by pergmistr na tom místě jinými havéři na košt krále jeho milosti osaditi chtěl, toho má vuoli a tomu se žádný brániti nemá.

(článek 3 )

A cožbykoli pán Bůh ráčil naděliti rudami, ty rudy aby králi jeho milosti k ruce skrze pergmistra kupovány byly od havéřuov, centnéř rudy po 18g a šlichu centnéř po 17g, a ta ruda i s šlichem aby na čisto byla prána jako jest byla v ty časy prána, když ještě propůjček nebylo.

(článek 4 )

A ten jistý práč má býti na košt krále jeho milosti, aby všecky rudy i šlichy pral z těch ze všech doluov králi jeho milosti příležících na horách volověnných.

(článek 5 )

A ti, kteříž propůjčky míti budú, mají dávati králi jeho milosti desátý centnýř rudy a šlichu.

(článek 6 )

A jeho milost královská v těch dolích, kteréž na košt svůj drží, tiemto je fidrovati má:Napřed všemi fudrnostmi, kteráž k těm svrchu psaným doluom příleží.

(článek 7 )

Item toho jest vymieněno, aby železa byl dostatek na horách ke všem potřebám a kovaři aby na košt krále jeho milosti a uhlí i šmidkošt všem těm havířuom, a ti havéři jakéžkoli nádobí potřebovati budú, má jim pergmistr prodati, najprv pemrlici za 3g, čtvrt želez za 12g, fimol za 3g, nosatec za 3g, klín veliký za 6g, ploci k témuž klínu za 6g a šarklín za 4g a šarploci za 3g, zumpayzn za groš, faysl větší za víc a menší za míň.

(článek 8 )

Item lojem pak jeho milost královská jich fidrovati nemá, ten sobě mají sami kupovati havéři.

(článek 9 )

Item jestliže pak kto propůjčku příjma a nezachoval by se tak při ni, pokud smlúvu má, buď v díle že by kto dělati nechtěl neb že by kto rudu kradl aneb že by některú jinú věc učinil, ješto by se poznalo, že by skrze něho přišla škoda králi jeho milosti, tomu takovému tu propůjčku pergmistr moc má zdvihnúti.

(článek 10 )

Item : A pokud kto kterú propůjčku přijme, mají býti toho štuffy, aby každý věděl, pokud je ji přijal.

(článek 11 )

Item : Kdyby s jedné propůjčky na druhú kto duršlak udělal, ihned jak vorcik pronikne aby díla nechal, dokudž to pergmistr a jinými úředníky ohledáno a opatřeno nebude.

(článek 12 )

Item pergmistr s které propůjčky králi jeho milosti urburu vezme, který týden a od koho zejména to má napsati, a tu urburu aby zvlášť choval a nachovaje s rošt neb cožkoli aby ji zvlášť spálil a tak aby věděl, co z té urbury volova udělá.

(článek 13 )

Item při těch horách volověnných tito úředlníci mají býti : pergmistr, šteygéř, práč v lezuffě a roštýř, a těm úředlníkuom přísaha má dána býti od pana hoffmistra, kterýž by byl v ty časy na Horách volověnných nebylo, tehdy pergmistr má to vznésti na pana mincmeystra jeho milost a pana hoffmistra, aby ty úředlníky změnili a jiné přiložili a jim každému přísaha aby byla dána.

(článek 14 )

Item starší nad havéři mají býti čtyři a těm má dávána býti přísaha na rathúze v městě Stříbře.

(článek 15 )

Item: A jiné propůjčky, které by měly propůjčovány býti k dědičnosti na gruntích krále jeho milosti na horách volověnných jakožto v Rušperku neb kdožkoli na jiném cauku k hledání a pavování, ty mají dávány býti od pana mincmeystra jeho milosti a od pana hoffmistra v ty časy na Horách Kuthnách na takový spuosob: Kohožbykoli pán Bůh rudami naděliti ráčil, aby ty rudy i šlichy byly kupovány k ruce králi jeho milosti skrze pergmistra toho královského, kterémuž by bylo u královských doluov na horách volověnných porúčeno anebo skrze jiného úředlníka, kterýž by měl týž porúčení a týchž horách volověnných od jeho milosti pana mincmeystra a pana hoffmistra.

( článek 16 )

A ty rudy a šlichy aby se na čisto praly, tak jakož sě perú na lezoffě krále jeho milosti a centnéř té rudy i šlichu, po čem by se ti kverci s tím pergmistrem a úředlníkem smluviti mohli a zač by jiní od nich kupovali neb kupovati chtěli neb měli to bez podvodu a fortele, aby žádný nenasazoval vajš.

(článek 17 )

A ti kverci, kteříž by přijali propůjčku na gruntích krále jeho milosti, sú a budú povinni jeho milosti královské urburu desátý centnéř rudy a šlichu dávati, lečby bylo pod jakú výmienku aneb že by bylo komu od jeho milosti pana mincmeystra na to byl frystunk dán.

(článek 18 )

A tyto takový propůjčky kteřížbykoli kverci přijali, jestli že by se při těch propůjčkách tak nezachovali, jak by se zachovati měli a jakým neřádem šli, ježto by se poznalo škodné králi jeho milosti i těm horám, tu pan mincmeystr jeho milost a pan hoffmistr v ty časy na Horách Kuthnách těm a takovým mají moc tu propůjčku zdvihnúti.

(článek 19 )

Urozený pán Jindřich Tunkl z Brníčka, najvyšší mincmeystr království českého a ffojt markrabství Lužického, ustanoviti jest ráčil tento řád i za právo na horách volověnných krále jeho milosti u Stříbra skrze urozeného pána Jakuba z Ffuglhauzu, v ty časy hoffmistra na Horách Kuthnách, aby se tím řádem spravovali a při něm se tak zachovali ve všech věcech i při propůjčkách na týchž horách volověnných, buď v dolích královských neb při jiných, dědičných propůjčkách, jakož se svrchu píše. A pakliby se kto při tom nezachoval a z toho vystupoval, tu jeho milost pán pan mincmeystr a pan hoffmistr etc. neb úředlníci na týchž horách od jeho milosti pana mincmeystra a pana hoffmistra ustanovení mají tu moc, takového trestai, pokudž by kto provinil, tak jakž se jeho milosti pánu panu mincmeystrovi a panu hoffmistrovi zdálo a líbiti bude.

Dálo se na horách volověnných u Stříbra létha etc. 1513 tu sobotu po Božím těle měsíce června.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode