14. setkání hornických měst a obcí ČR

10. setkání - Příbram

16.09.2006 00:00

10. setkání hornických měst Příbram 169. 2007 

Od prvního setkání hornických měst v Příbrami uběhlo devět let. Za těch devět let se prezentovalo devět měst a obcí s hornickou minulostí. Dnes lze konstatovat, že jednotlivá setkání nebyla v žádném městě samoúčelná, ale vždy spojená s dalšími akcemi, které doplňovaly setkání, nebo naopak akce pořádaná městem nebo obcí byla obohacena setkáním hornických měst. Každé setkání přineslo, zejména pro návštěvníky z jiných měst a regionů, možnost seznámit se s historií a současností toho kterého města nebo obce.

Na osmém setkání hornických měst, které se konalo v Rudolfově, zařadili organizátoři do programu dva body, které svou originálností obohatily jak osmé setkání, tak také následující. Byl to akt představení a předání putovního praporu hornických měst a obcí a první předání ceny „Český permon“.

Již 15.9.2006 byli v 19:00 hod. na náměstí T.G.Masaryka – Příbram hosté a obyvatelé Příbrami přivítáni starostou města Příbram p. ing. Ivanem Fuksou, Slavným vysokým a neomylným perkmistrem Cechu příbramských horníků a hutníků ing. Miroslavem Šťastným a starostou spolku Prokop Příbram p. ing. Chrudošem Fialou. Přivítání se zúčastnil také senátor p. ing. Jaromír Volný. Na náměstí koncertovala od 18:00 hod. kapela Poutníci. Po přivítání se do vytvoření srdečné a dobré nálady zapojili také členové Cechu příbramských horníků a hutníků v uniformách, kteří uplatnili svůj tradiční repertoár hornických, hutnických a lidových písní.

Hlavní program setkání byl připraven na 16.9.2006. Před desátou hodinou dopoledne se na nádvoří historického březohorského dolu Anna seřazovali hosté z České republiky, ze zahraničí (SRN, Slovenská republika) a obyvatelé Příbramě. Slavnostního zahájení se zúčastnily také kapely, a to: Hornická kapela Ondruš z Ostravy vedená kapelníkem p. Aloisem Ondrušem, Hornická kapela Severočeských dolů Chomutov vedená kapelníkem p. Josefem Zástavou a domácí Hornická kapela p. Záruby ml., která koncertovala na nádvoří Msgr.Korejse na Březových Horách.

Již při zahájení setkání se stala nepřehlédnutelnou a nepřeslechnutelnou uniformovaná skupina Městské gardy ostrostřelecké Stříbro v počtu 8 ostrostřelců na čele se setníkem Pavlem Nedbalem. Jejich salvy, které burácely od zahájení až po ukončení setkání, vyvolávaly bouřlivé reakce u publika. Stali se bezesporu atrakcí, která neměla po dobu konání setkání konkurenci.

Po vystoupení Svatohorských trubačů vedených Josefem Mestlem přivítal všechny přítomné starosta města Příbram p. ing. Ivan Fuksa. Primátor města Ostravy p. ing. Aleš Zedník předal putovní prapor Setkání hornických měst do ročního držení starostovi města Příbram.

V rámci setkání byl ve 12:00 hod. zahájen v příbramské Sokolovně slavnostní oběd, pořádaný starostou města Příbram. Kromě pozvaných zástupců měst, obcí, spolků, podniků a institucí byli slavnostnímu obědu přítomni také: senátor ing. Jaromír Volný, poslankyně Parlamentů ČR JUDr. Eva Dundáčková, primátor města Ostrava ing. Aleš Zedník, starostka družebního města Freiberg Dr. Uta Rensch, prezident Památkové komory ing. Karel Liška, CSc., starosta města Horní Slavkov p. Petr Hanzík – představitel města, které se na 10. setkání oficielně přihlásilo k pořádání 11. setkání hornických měst v roce 2007.

Po zahájení slavnostního oběda byla prezidentem Památkové komory předána cena „Za péči o kulturní dědictví, zejména technické památky a cechovní tradice“ městu Příbram. Prezident památkové komory společně s předsedou Hornické sekce pak předali ocenění Český Permon v kategoriích:

Hornický folklor           : Společnost přátel Rudolfova

Technická památka      : Krajské muzeum Sokolov

Největší počin : Hornicko historický spolek Stříbro

Celoživotní dílo            : Ing. Chrudoš Fiala, starosta spolku Prokop Příbram

Mimořádná cena byla udělena Cechu příbramských horníků a hutníků za iniciování prvního setkání hornických měst a za aktivní přípravu 10. setkání hornických měst.

Atmosféru slavnostního oběda oživilo vystoupení členů Cechu příbramských horníků a hutníků, kteří předvedli „Svěcení tupláku“. Přítomní se na vystoupení aktivně podíleli, zejména při hornické písni „Kamarádi dolu sfárejme“.

Odpolední program byl zahájen v 16:00 hod. opět na nádvoří dolu Anna, ze kterého za doprovodu kapel vyšel průvod k historickému dolu Ševčínský, se zastávkou u dalšího historického březohorského dolu Vojtěch, kde byl položen věnec a uctěna památka všech hornických a hutnických kamarádů, kteří již sfárali svou „poslední šichtu“.

Ti, kteří došli až do areálu Ševčínského dolu, měli příležitost zúčastnit se slavnostního zahájení provozu „Hornického vláčku“, který byl v trase Ševčínský důl – ústí štoly Ševčínská vybudován z prostředků, které spolufinancovala Evropská unie a realizováno městem Příbram. Zahájení se zúčastnila celá řada významných hostů a těch, kteří se významnou měrou podíleli na realizaci tohoto projektu. Bezesporu mezi ně patří také DIAMO s.p., odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram na čele s ředitelem ing. Václavem Plojharem.

V 19:00 hod. se začal na nádvoří Msgr. Korejse (areál dolu Anna) řadit večerní průvod se světly, a to: kapely, hosté, spolky, města, obce, obyvatelé Březových Hor a Příbramě. Průvod, zdravený přihlížejícími, prošel částí Březových Hor a Příbrami až na nám. T.G.Masaryka v Příbrami. Zde byla zahájena závěrečná část hlavního dne setkání. Zazněla píseň Příbramské zvony, odzněly zdravice hostů a pak opět, jako při prvním setkání, zazněla krásná, působivá hornická píseň „Již opět z věže zaznívá“, včetně připomenutí těch kamarádů, kteří se nedožili tohoto setkání a kterým zní při zhasnutí světel pianisimo poslední sloka. Pak následovalo poděkování hostům a všem, kteří se zúčastnili 10. setkání hornických měst, hornická hymna, tradičně velkolepý příbramský ohňostroj a 10. setkání hornických měst se stává minulostí.

10. setkání hornických měst se neslo v duchu pro Příbram významných výročí:

·      790 let existence Příbrami. Písemně věrohodně dokladováno

·      480 let od prvního písemného dokladu o existenci hornické osady Březové Hory

·      220 let od zahájení výstavby nové hutě na stříbro a olovo

·      120 let trvání Sboru dobrovolných hasičů Březové Hory

·      110 let trvání Sokola Březové Hory

Připomenutí těchto výročí se promítalo do řady akcí pořádaných v rámci setkání.

Po přivítání přítomných ředitelem divize recyklace ing. Zdeňkem Kunickým se odhadem sedmdesát návštěvníků Kovohutí Příbram, nástupnické a.s. seznámilo s historií hutě, se současným postavením hutě a její perspektivou. Následovala prohlídka areálu hutě, kde kromě modernizace technických provozů a na ně navazujících technicko-organizačních celků, je věnována ze strany vedení hutě systematická pozornost obnově, rekonstrukci a záchraně historických budov postavených ve stavebním stylu „malakov“, který v závěru 18. a po dobu 19.století dominoval v průmyslové architektuře. Odborný výklad ing. Zdeňka Kunického doplňovali bývalí zaměstnanci hutě, dnes již důchodci, kteří nevynechají žádnou příležitost podívat se opět do míst, kde po léta pracovali a která důvěrně znají.

Vedle oficiálního programu setkání měli návštěvníci možnost zúčastnit se dalších hodnotných doprovodných akcí, nebo využít nabídek na seznámení se s historií a současností Příbrami a Příbramska. Doprovodný program byl zahájen již 14. září „Veselicí ke dni horníků“ v estrádním sále Domu kultury Příbram, kterou pořádalo OS ČMS. V sobotu a neděli 16. – 17. září se konala výstava NOŽE 2006 a v neděli 17. září od 13:00 hod. se na letišti v Dlouhé Lhotě konala Acrobatshow-Memorial Martina Stáhalíka.

Po celou dobu setkání měli návštěvníci možnost navštívit všechny povrchové a také podzemní expozice Hornického muzea Příbram včetně prémiového svezení se v Hornickém vláčku – Březové Hory.

Počasí 10. setkání hornických měst po dobu jeho konání přálo. Návštěvnost splnila očekávání a byla uspokojivá, program byl pestrý a přitažlivý. Bylo registrováno 25 měst a obcí, 12 spolků, přes 250 osob z České republiky a 320 osob ze SRN, 100 osob se zúčastnilo slavnostního oběda pořádného starostou města Příbram.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode